கர்ப்ப காலத்தில் நீரிழிவு – Diabetes in Pregnancy

0 Comments

Diabetes in Pregnancy (Gestational Diabetes) என்பது கர்ப்பமாக இருக்கும் பெண்களுக்கு கர்ப்ப காலத்தில் டயாபடிஸ் வருவது ஆகும். கர்ப்ப காலத்தில் நீரிழிவு/Gestational Diabetes எவ்வாறு வருகிறது? ஒரு பெண் தனது கர்ப்ப காலத்தில் சந்திக்கும் இயற்கையான உடல் இயங்குவியல் (Normal Physiological Change) சார்ந்த மாற்றம் இது

Success of IVF Procedure

IVF Success of Gheeth IVF Centre

0 Comments

IVF Success rate of any Infertility Centre is very important. Here are few key points to keep in mind regarding IVF success rates: Age: The age of the woman is one of the most important